Házszentelés

I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

 

Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! / A mi Urunk Jézus

Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje

legyen mindnyájatokkal!

 

II. BEVEZETŐ IMA (vagy ének)

 

Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke; Hol béke, ott áldás; Hol áldás,

ott Isten; Hol Isten, ott szükség nincsen!

 

III. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK

 

Mária látogatása (Lk 1,39-47): Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a

hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet.

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a

gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: "Áldott vagy

az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak

anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől

megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit

az Úr mondott neki!" Mária megszólalt: "Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong

megváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgálójára...

Ezek az evangélium igéi

 

Zakeus (Lk 19,1-10): Jézus odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus

nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szembe, de a

tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy

vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett

és megszólította: "Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom."

Erre gyorsan lemászott és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva

megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt

az Úr elé és így szólt: "Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha

valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette". Jézus ezt felelte neki: "Ma

üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött,

hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett."

Ezek az evangélium igéi

 

Szt. Pál írja (Róm 12,9-18): Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól,

ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz,

a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. a buzgóságban ne lankadjatok

legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a

 

nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken,

ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket,

áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.

Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók hanem alkalmazkodjatok az

egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne

fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Ámennyire rajtatok áll,

éljetek mindenkivel békességben.

Ez az Isten igéje

 

Mária és Márta (Lk 10,38-42) Jézus és tanítványai útjukon betértek egy faluba. Egy

Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az

Úr lábához és hallgatta a szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi

teendőket. Egyszer csak megállt: "Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy

húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem." Az

Úr azonban így válaszolt: "Márta, Márta, sok mindenre gondod van és sok minden

nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is

veszti el soha."

Ezek az evangélium igéi

 

IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK

 

P.: Istenünk, te mindnyájunkhoz közel vagy, s meghallod szívünk sóhaját.

Hozzád könyörgünk e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért.

 

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!

V.: Kérünk Téged...

 

Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat

minden család otthonára!

V.: Kérünk Téged...

 

Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy

tisztességes lakóhelyet találjanak!

V.: Kérünk Téged...

 

Imádkozzunk a házastársakért, a gyermekekért és a család minden tagjáért,

hogy kitartsanak a szeretetben!

V.: Kérünk Téged...

 

Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és

kedvességben Isten és az emberek előtt!

V.: Kérünk Téged...

 

Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek

találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból!

V.: Kérünk Téged...

 

Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerje

szereteted jutalmát: az örök boldogságot!

V.: Kérünk Téged...

 

P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított

minket:

MI ATYÁNK...

 

V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL

 

1.    (Vízkereszt ünnepéhez kötődően) Istenünk, te a mai napon

kinyilatkoztattad Egyszülöttödet a népeknek, s a csillag által

vezetted a bölcseket Betlehembe. Engedd jóságosan, hogy miután

a hitből megismertünk téged itt a Földön, színed látására is

eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

2.     Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot!

Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság,

szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélek

iránti hálaadás. Ajándékozd meg lakóit a te Lelkeddel, hogy

szívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság,

hűség, szelídség, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon.

Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A mi

Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 

3.     Urunk, Jézus Krisztus, te azt a parancsot adtad tanítványaidnak,

hogy békét vigyenek minden házba, ahová bemennek. Áldd,

meg, kérünk, ezt a családot, halmozd el ajándékaiddal. Jöjjön el

hozzájuk is az üdvösség, mint ahogy Zakeus házát is üdvösséged

kegyelmével árasztottad el. Töltsd el a háziak szívét bölcsességgel

 

és szeretettel, jósággal és hűséggel, örömmel és békességgel, hogy

az erényekben téged szolgáljanak, és ezáltal kiérdemeljék, hogy

örök lakásodba fogadd őket, és dicsőségedben mindig veled

legyenek. Mindörökkön örökké. Ámen.

 

4.     Urunk, te az őszinte és tiszta szívekben akarsz lakni. Oltalmazd,

atyai szíveddel e családot. A te kegyelmed legyen támasz és

egyedüli remény számukra. Áldd meg őket, hogy reád hagyatkozva

hitben, reményben és szeretetben akaratodat teljesítsék! Áldásod

szálljon le rájuk és maradjon közöttük mindenkor. Ámen.

 

Pap (miközben szenteltvízzel meghinti a hajlékot): Emlékeztessen a

szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával és

feltámadásával megváltott minket!

 

VI. ÁLDÁS

 

Pap: Áldja és őrizze meg az Úr e ház lakóit.

V.: Ámen

P.: Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet.

V.: Ámen.

P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása

szálljon le otthonotokra, rátok, és maradjon veletek mindenkor.

V.: Ámen.

Szent István Király Plébánia Makó Belváros, 6900 Makó Szent István tér 22.